Wolsztyn      2,3 en 4 mei 2008
  licht- en klank spel  
Enkele filmpjes van dit festival
Licht- en klankspel
Verslag Festival + Idem
Verslag TVP
Finale met 16 stoomlocomotieven